සිංහ.ල

sinha.la

 යතුරු ලිවීම

Debian 11 | bullseye

Gnome

ස්ථාපනය කළ යුතු පැකේජ: