සිංහ.ල

sinha.la

 ඏ අකුර

ස්වර (කෙටි ස්වර)

බාගැනීම්

බාගැනීම් සහ අක්ෂර රූප CC BY-NC-SA 4.0 බලපත්‍රය යටතේ නිකුත් කර ඇත.