සිංහ.ල

sinha.la

 ඏ අකුර

ස්වර (කෙටි ස්වර)

බාගැනීම්

මෙහි ඇතුළත් සියලු නිර්මාණ CC BY-NC-SA 4.0 බලපත්‍රය යටතේ නිකුත් කර ඇත.