සිංහ.ල

sinha.la

වචන

නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාස සහිත වචන

අකුරු

අකුරු ලියන ආකාරය සහ තොරතුරු