සිංහ.ල

sinha.la

 ෂ අකුර

ව්‍යංජන

බාගැනීම්

බාගැනීම් සහ අක්ෂර රූප CC BY-NC-SA 4.0 බලපත්‍රය යටතේ නිකුත් කර ඇත.