සිංහ.ල

sinha.la

 දෝෂ වාර්තා කිරීම

ibus-m17n

https://github.com/ibus/ibus-m17n/issues