සිංහ.ල

sinha.la

 යතුරු ලිවීම

ඔබ භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නම සහිත කොටුව තුළ, ඔබ භාවිත කරන සංස්කරණය මත ඔබන්න.

Debian

https://www.debian.org

සංස්කරණ:

Fedora

https://getfedora.org

සංස්කරණ:

Ubuntu

https://ubuntu.com

සංස්කරණ:


ඔබ භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය හෝ අදාළ සංස්කරණය මෙහි නොමැති නම්, එය ඇතුළත් කිරීම සඳහා පහත ලිපිනය වෙත යොමුවන්න. එහි ඇති 'තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම' කොටස කියවන්න.

https://codeberg.org/sinhala/input_help
සිංහල යතුරු ලිවීම සඳහා නිතර භාවිත වන මෘදුකාංගවල දෝෂ වාර්තා කිරීම සඳහා උපදෙස් සහ තොරතුරු