සිංහ.ල

sinha.la

 යතුරු ලිවීම

Ubuntu 20.04 | Focal Fossa

Gnome

මෙහි සිංහල යතුරු ලිවීමට නොහැකි ය.