සිංහ.ල

sinha.la

 යතුරු ලිවීම

Ubuntu 22.04 | Jammy Jellyfish

Gnome

පැකේජ කිසිවක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය නැත.