සිංහ.ල

sinha.la

 වචන

වචන ලැයිස්තුව

ආකාරාදී පිලිවෙලට සකසා ඇති සිංහල වචන ලැයිස්තුවකි.