සිංහ.ල

sinha.la

 වචන ලැයිස්තුව

ආකර්ෂණය

ආරාධනා

කමිසය

කිරි

තොරතුරු

පහන

පිහිය

පිළිතුරු

පෘථිවිය

මුහුද

සිංහල

ළමයා